Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger alle selskaper over en visst størrelse å ta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og pålegger dem ansvar både for seg selv og for deres partnere og leverandører. Innen transportbransjen er dette prinsippet allerede delvis integrert gjennom Forskrift om informasjons- og påseplikt samt innsynsrett, som spesifikt tar hånd om dette for underleverandører. Samtidig omfatter Åpenhetsloven også leverandører, og dermed styrker den det overordnede ansvaret for menneskerettigheter innenfor bransjen.

 

Modellen (OECD)

SO Vetrhus AS gjennomfører en aktsomhetsvurdering i samsvar med retningslinjene fra OECD for flernasjonale selskaper og følger de seks stegene som retningslinjene anbefaler:

SO Vetrhus AS har gjort gjennomtenkte strategiske valg som setter kvalitet i fokus som den mest avgjørende konkurransedrivende faktoren i det markedet vi opererer i. Dette understreker betydningen av å velge forretningspartnere med omhu. I tråd med denne strategien har SO Vetrhus AS valgt å dele leverandørene sine i to grupper: underleverandører og leverandører. 

Underleverandører følges i dag opp ved at alle skal ha en skriftlig avtale som sikrer innsyn og åpenhet i tråd med lovverket. I tillegg foreligger det rutiner for periodisk oppfølging gjennom egenevalueringsskjemaer og stikkprøver. Dette er regulert i kvalitetssystemet og utøves av Kvalitet sammen med Kjørekontoret lokalt.

SO Vetrhus AS legger vekt på å opprettholde et transparent og åpent samarbeid med underleverandører. Alle underleverandører skal har en skriftlig avtale som garanterer innsyn og overholdelse av gjeldende lover og regelverk. I tillegg har selskapet etablert rutiner for regelmessig oppfølging gjennom bruk av egenevalueringsskjemaer og stikkprøver. Dette sikrer at kravene til innsyn og åpenhet blir systematisk håndhevet, og at kvalitet blir opprettholdt gjennom hele leverandørkjeden.

Videre planlegger vi å innføre en regelmessig praksis fra 2024, der vi jevnlig sender ut egenevalueringsskjemaer til våre største leverandører eller de som har strategisk betydning.

SO Vetrhus AS  mener at den største risiko for å bruke leverandører som bryter grunnleggende menneskerettigheter ligger i vår høye andel av innleide underleverandører. Her skjer det en kontinuerlig systematisk oppfølging beskrevet i pkt 1, i tillegg til at våre Trafikklederes daglige oppfølging og subjektive oppfatning også er en viktig faktor.

SO Vetrhus AS identifiserer den største risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i andelen innleide underleverandører. Vi implementerer kontinuerlig en systematisk oppfølgingsprosess som er beskrevet i punkt 1. I tillegg spiller Trafikkledernes daglige oppfølging og deres subjektive vurderinger en vesentlig rolle i denne prosessen.

På leverandørsiden er det inngått avtaler med de større eller strategisk betydningsfulle leverandørene, og disse vil regelmessig gjennomgå evalueringer i samsvar med beskrivelsen i punkt 1. I tillegg har alle med innkjøpsrettigheter gjennomgått viktigheten av denne praksisen.

I løpet av den siste årets kartlegging har vi ikke identifisert noen leverandører som vi er klar over har brutt SO Vetrhus AS sine etiske retningslinjer, eller som vi mener med stor sannsynlighet har gjort det.

Vårt viktigste tiltak for å sikre en enda bedre oversikt, og således en positiv utvikling, er å fortsette å overføre vårt transportbehov fra innleide transportører over til egenansatte transportører. Parallelt med det er det enkelte underleverandører vi velger å trappe ned bruken av fordi vi opplever at disse kan være vanskeligere å få innsyn hos.

Hovedtiltaket vårt for å sikre bedre oversikt og oppnå positiv utvikling er å fortsette overføringen av vårt transportbehov fra innleide transportører til egenansatte transportører. Samtidig reduserer vi aktivt bruken av noen underleverandører, om vi opplever at det kan være utfordrende å få tilstrekkelig innsyn hos disse.

SO Vetrhus AS vil fortsette innsatsen med å inngå avtaler med alle underleverandører og større leverandører. Disse avtalene skal garantere etterlevelse av menneskerettigheter og gjeldende lovverk. I tillegg vil selskapet opprettholde kravet om regelmessig egenevaluering som en del av denne forpliktelsen.

Samtidig skal SO Vetrhus AS kontinuerlig vurdere risikoen for brudd på menneskerettighetene i den eksisterende databasen for underleverandører og leverandører. Vi vil aktivt fjerne de vi mistenker for å bryte retningslinjeene.

SO Vetrhus AS vil gjennomføre regelmessige evalueringer av sin leverandørdatabase. Dersom det oppstår mistanke om at leverandører bryter lovgivningen knyttet til menneskerettigheter, eller det som samsvarer med norske betingelser, vil disse bli spesifikt fulgt opp. Enhver bruk av slike leverandører vil bli avsluttet dersom det ikke kan dokumenteres endringer som adresserer bekymringene og sikrer samsvar med gjeldende lover og retningslinjer.

Enhver avvik som avdekkes i forhold til menneskerettigheter eller norsk lovgivning om arbeidsforhold vil bli inkludert i SO Vetrhus AS sin årsrapport. Denne informasjonen vil også bli delt på selskapets hjemmeside for å sikre åpenhet. Vi forplikter oss også til å svare på våre kunders forespørsler om tiltak i tråd med Åpenhetsloven kontinuerlig.

Hvis SO Vetrhus AS er en medvirkende årsak til brudd på menneskerettigheter eller på andre måter negativt påvirker arbeidsforholdene til egne eller leverandørers ansatte, forplikter vi oss til å samarbeide og implementere gjenopprettende tiltak for å eliminere urett. Dette engasjementet stammer fra den overvåkingen SO Vetrhus AS vil gjennomføre for å sikre ansvarlighet og rettferdighet i våre operasjoner.

 

Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom det spørsmål rundt dette. 

Svein Ove Vetrhus

(+47) 952 11 337

sov@sovetrhus.no